Møtereferat

Her vert møtereferat lagt ut etter dei ulike møta. Referat frå tidlegare kan ein be om å få sjå ved å ta kontakt på hundeklubben@ovhk.com.


Ørsta og Volda hundeklubb                    Årsmøtet 06.03.18

Møtte-  6 stk

Sak 1    Godkjenning av innkalling –  godkjent

Sak2    godkjenning av årsmelding –  godkjent

Sak 3    godkjenning av rekneskap –  godkjent

Sak 4    val av styret

Else Marie står på valg  gjenvald 1 år til som vara

Hildegunn står på valg nestleiar  gjenvald 2 år til som nestleiar

Ragnhild blitt valgt som styremedlem 2 år

Det nye styret ser slik ut fra 06.03.18:

Styreleiar Anita Løvik 1 år att frå 06.03.18

Nestleiar Hldegunn Bondhus 2 år 06.03.18

Kasserer Inger Kvam 1 år 06.03.18

Sekretær Hege Lystad 1 år 06.03.18

Styremedlem Ragnhild Jansen Rindal 1 år 06.03.18

Vara Else Marie Halse Ressem  2 år 06.03.18

Sak 5 eventuelle saker som har komt inn – ingen saker kom inn

Møtet er hevet

Signatur                                    stad/dato

——————————————-                    ———————–

Signatur                                    stad/dato

   

——————————————-                    ———————–

Styremøtet 06.03.18

Ragnhild må registrerast i Brønnøysund registeret.  Hege ordnar det

Anita ordnar med annonse til kvalpekurset. Vi annonserer også bronsemerkekurset i same annonse i avisa

Vi må minne medlemmane i FB gruppa treningsbana Fonna at dei må betale medlemskontingent 2018 for å få fortsette i gruppa og ha tilgong til koda i Fonna

Årsmelding for 2017;

Styreleiar: Anita Løvik
Nestleiar: Hildeunn Bondhus
Sekretær: Hege Lystad
Kasserar: Inger Kvam
Vara: Else Marie Halse Ressem

Me starta året med å utlyse ei rekke kurs. Dette var kvalpekurs, vidaregåande kurs, sporkurs, agilitykurs og rallykurs.

Fyrste kurset var vidaregåande kurs med heile 9 deltakarar. Neste ut var kurs i rallylydigheit med Berit Smaaland. Her var det seks ekvipasjer som deltok. Me fekk ha kurset ut på Ørsta stål då her fortsatt var full vinter.

Etter påske starta kvalpekurset med 34 påmeldte. Dette er eit av dei største kursa me har hatt. Agilitykurset vart strake motsetning. Me valgte å gjennomføre med berre to deltakarar. Sporkurset og konkurranselydigheitskurs vart avlyst grunna lite interesse.

Ut på våren prøvde me oss og på å ha faste tysdagstreninga i Fonna. Dette resulterte i veldig dårlig oppmøte og me flytta dermed treningane tilbake til Tussa.

I mai tok me avgjerdsla om å avvikle 17. Mai tog for hundeklubben med grunnlag i dyrevelferd.

14. Juni hadde me Sommaravslutning med konkurransar og grilling. Her var det god stemning og mange i aksjon.

Hausten starta opp att med luking i Fonna, nytt kvalpekurs og vidaregåande kurs. Kvalpekurset hadde 21 påmeldte og vidaregåande 10.

I august måtte me også minne medlemmane våre om reglane for bruk av Fonna, då aktiviteten av lausslepp auka.

1. Desember hadde me julebord med tolv stykk. Ei koselig og kjekk stund. 13. Desember kosa me oss med ei lita avslutning på Tussa.

Årsmøte i Ørsta og Volda Hundeklubb 14.02.2017
Møtte 6 stk
Sak 1  Godkjenning av innkalling godkjent
Sak2   godkjenning av årsmelding – godkjent
Sak 3  godkjenning av rekneskap godkjent
Sak 4  val
Inger Kvam vart vald som kasserer, Hege Lystad vart vald som sekretær, Else Marie Ressem vart vald som vara og Anita Løvik vart gjenvald som leiar
Det nye styret ser slik ut frå 14.02.207:
Leiar: Anita Løvik 2 år att frå 14.02.17
Nestleiar : Hildegunn Bondhus 1 år att frå 14.02.17
Sekretær: Hege Lystad 2 år att fra 14.02.17
Kasserer: Inger Kvam 2 år att fra 14.02.17
Vara: Else Marie Ressem 1 år att fra 14.02.17
 
Sak 5  eventuelle saker som har komt inn ingen saker kom inn
 
Møte er hevet

09/01-17

sak:

Kurs

årsmøtet

fonna

kurs: AG kurs til vår/sommaren. Vi leiger instruktør fra Sunnmøre hundeklubb.

Sporkurs med Else Marie og Hildegunn. Nybegynnerkurs. Vil gå utover fleire kvelder, 6,12 og 19 juni.

Kvalpekurs oppstart med teori 20/4. Vil gå 5 mandager på Tussa i Hovdebygda.  Rallykurs for viderekommende 17-19 mars med Berit Smaaland.

videregående kvalpekurs med Anita og Hege 15 feb. 1 mars. 15 mars og 29 mars.  Passer for dei som har gått kvalpekurs hos oss.

årsmøte 14 feb. kl. 19, Bondhus trafikkskule . Else Marie og Hege står på valg.

Fonna: vi satser på lys i løpet av 2017

25. oktober 2016

Sak

1.Julebrd

2. Kurs/instruktør i haust/vår

3. Dugnad for å få inn AG- utstyr, låsing av Fonna til vinteren

4. innkjøp av utsyr

  1. Hildegunn vil invitere folk fram til seg dersom vi ikkje blir for mange, evt tar vi det på Bondhus trafikkskule sine lokale.  Dato laurdag 3 des kl.19. påmeldingsfrist 26 nov.  Vi går for  Koldtbord denne gongen,  250,- pr person fra Asko + dessert. Hildegunn ringer Asko og bestiller mat. Kvar enkelt tek med drikke sjølv. Anita lager googledoc til påmelding
  2. AG-kurs til våren, vi leiger instruktør fra Ålesund. Dette blir eit kurs for nybegynnere.  Vi prøver også å få til eit videregåande kvalpekurs neste år, for dei som har gått kvalpekurs med oss før.  Her arbeider vi videre med det som vart innlært på kvalpekurs.  Det blir også eit vanlig kvalpekurs til våren.  Vi prøver også å få til eit videregåande RL-kurs til våren, rundt mars/april. Anita spør Berit Smaaland om ho vil vere instruktør.  Hildegunn og Else-Mari vil holde sporkurs (IKKJE blodspor) for nybegynnere i løpet av våren 2017
  3. søndag 6 nov kl.15 blir det dugnad i Fonna for å pakke ned AG-utstyret før snøen kjem. Vi tenker at dette bruker vi maks ein time på å få gjort.  Bana blir låst for vinteren og nøkkel kan lånast dersom det IKKJE er snø!
  4. vi har fått inn ønske om brukshopp, stige og tungapport. Vi undersøker priser og kvar vi kan kjøpe dette hen neste år. Det har vore faste treningar i Fonna på onsdagar for dei som driv med bruks, og dette bør lysast ut slik at dei som ønsker det kan delta

30/8 – 16

Sakliste

Stemne 3 sept.

Ymse

sak 1: Vi manglar fortsatt folk som kan hjelpe til, prøver å etterlyse hjelp på FB. Hege stiller som skriver i kvalperingen, Anita el. Else Marie som ringsekretær i LP. Inger stiller opp i kiosken og Siv er ringsekretær i kvalperingen.  Vi setter opp ringband på fredagen, ordner med resten av papirarbeidet og lager til premier. Møter i barnehagen kl.0800 laurdagen og setter opp telt og gjer klart til stemne.  Vi er einige om at klubben bør ha bord og stoler, så dette kjøper Else Marie inn til stemne

sak 2: medlemsavgifta blir satt opp med 50,- for å dekke leiga av Fonna.  På grunn av at vi er alt for få folk som hjelper til på stemne, blir LP/kvalpeshow avlyst 2017 – usikkert når det blir arr. igjen. Vi søker heller ikkje om rallylydigheit 2017

Styremøte 16/8 – 16

SAKLISTE

1. Stemnet 3. September
2. Låsesystem Fonna
3. Kvalpekurset
4. Instruktørar for tysdagstreningane

Sak 1: Dommarar er i boks for stemnet vårt, men me manglar folk til å hjelpe til. Me manglar skrivarar og ringsekretærar og kioskpersonell. Me prøvar å spørje folk på treningar og ta kontakt med medlemmar om hjelp. Rosettar er i boks, og Else Marie handlar inn dommargåver og kioskvarer når det nærmar seg. Me prøvar å halde kiosken enkel med brus, kaffi og nokre kaker. Hildegunn tek kontakt med dommar i LP. Anita kontaktar NKK for kritikkar, og endrar påmeldingsfristen til 21. august.

Sak 2: Låsesystemet i Fonna har hatt hard medfart etter at den vart låst. Styret ser det mest hensiktsmessig å få opp ein kodelås. Bana vert vinterstengt frå 15 oktober. Då får ein berre låne nøklar dersom det er bart. Anita vert kontaktperson for utlån. Me satsar på å ha dugnad på å få agilityutstyret inn i brakka innan 15. oktober. Bana vert satt kodelås på igjen i mars/april. Else Marie ordnar kodelås. Det vert informert gjennom heimesida og den lukka facebookgruppa berre for medlemmer.

Sak 3: Datoar for kvalpekurset vart sett til start 25. august og 5 mandagar etter dette. Grunna mange påmeldte vert det 4 grupper å forhalde seg til. Informasjonsepost vert sendt ut til dei som betalar, då ein ikkje er rekna som påmeldt før betaling er inne. Resten får purring.

Sak 4: Tysdagstreningane startar opp att 23. august. Dei vert i Fonna fram til 1. oktober. Etter dette er dei tilbake til Tussa fram til det er lyst klokka 18.00 igjen. Liste for instruktørar på tysdagstreninga vert lagt ut på heimesida. 13. september tek me dugnad for å få ferdig bana. Då er det plankane på toppen av gjerdet som gjeld.

Innspel er stengd.